Nieuwsbrief haven en vaargeul Noordeinde

Op 26 juni 2019 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen gemeente en BGN waarin is
afgesproken dat de gemeente het plan zal voorleggen aan Rijkswaterstaat om de haalbaarheid van
het plan te toetsen mede met het oog op de realisatie van een vaargeul (in welke vorm dan ook).
Uit contacten met Rijkswaterstaat is gebleken dat de provincie Gelderland bevoegd gezag is ten aanzien
van het Natura2000-gebied Veluwerandmeren.
Daarom is de vraag ook voorgelegd aan provincie Gelderland.

Van de provincie is een reactie ontvangen.
Deze komt in hoofdlijnen op het volgend neer.
Het plan Noorderhaven is een nieuwe functie binnen het GNN waarbij negatieve effecten op Natura2000 niet
zijn uit te sluiten, Dat laatste gaat niet alleen over de vaargeul maar ook over de haven.
De inschatting van de provincie is dat negatieve effecten zijn te verwachten voor soorten als roerdomp
en grote karekiet, Soorten met een slechte staat van instandhouding.
Vanwege te verwachten effecten zal de ADC-route moeten worden gevolgd (alternatieven, dwingend maatschappelijk belang,
compensatie). Provincie verwacht dat hier een dwingend maatschappelijk belang niet kan worden
aangetoond.

In een overleg met de provincie is de reactie besproken.
Van gemeentezijde is gevraagd om een toelichting op de reactie en om gezamenlijk te bekijken wat wel mogelijk is.
Over de mogelijkheden (onder voorbehoud!) zijn de volgende denkrichtingen gegeven: Steiger voor
kano’s, visplaatsen, ondiepe elektrische bootjes, extensieve recreatie, rekening houdend met
natuur, riet en de beschermde fauna.

Dhr. Bouwhuis heeft de provincie ter zake uitgenodigd voor een gezamenlijk overleg met de
gemeente en BGN.
Zodra meer bekend is, zal contact met BGN worden opgenomen.
Het idee is dit overleg op Noordeinde te laten plaatsvinden, Wellicht is er tijd om de locatie te bezoeken.
Op 29 oktober aanstaande vindt er een overleg plaats van de ambtelijke Begeleidingsgroep
Noordelijke Randmeerkust. Dhr. Bij ’t Werk zal bij dat overleg aanwezig zijn.
Het project Noorderhaven is aangemerkt als meekoppelkans.
Bij ’t Werk zal de stand van zaken en vervolgstappen zoals hierboven vermeld aan de orde stellen.
Tevens zal hij aan het waterschap en Gastvrije Randmeren (die ook in dit overleg is vertegenwoordigd) vragen of zij een bijdrage kunnen
leveren aan de verkenning van de mogelijkheden.

Related Posts

Leave a comment